Dyslexie

 

Wat is dyslexie?

Mensen met dyslexie hebben moeite met lezen en/of spellen.

 

De definitie van dyslexie is volgens Stichting Dyslexie Nederland (2008):
"Een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau".

 

Moeilijkheden met lezen en spellen geven problemen met veel schoolse taken. Voordat kinderen leren lezen en spellen kunnen er al problemen zijn met de spraak- en/of taalontwikkeling. Specifieke risicofactoren voor dyslexie in de eerste jaren van de basisschool kunnen door (gespecialiseerde) logopedisten goed worden gesignaleerd en begeleid.

 

WAT DOET DE LOGOPEDIST?

Logopedisten zijn deskundig op het gebied van diagnostiek en behandeling van spraak- en taalstoornissen. Hiermee onderscheiden zij zich van de andere beroepsgroepen die zich met dyslexie bezig houden, bijvoorbeeld orthopedagogen en remedial teachers. Dit is in het bijzonder van belang, omdat zij kennis hebben van de diagnostiek en begeleiding van factoren die met dyslexie samenhangen, zoals fonologie (herkennen van klanken) en oproepsnelheid.

 
Logopedisten zijn vaak al in een vroeg stadium betrokken bij kinderen met dyslexie. Soms is er nog helemaal geen sprake van een kind dat in het leerproces vastloopt, maar zijn er wel al risicofactoren te signaleren. Goede begeleiding in een vroeg stadium (onder andere met klanken en letters werken) kan dyslexie weliswaar niet voorkomen, maar wel de uitingsvorm ervan verkleinen. De behandeling door een (gespecialiseerde) logopedist kan een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van leesproblemen en het verminderen van de gevolgen ervan.

 

In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen.

 

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Lees- en spellingsproblemen houden vaak verband met logopedische stoornissen. Informeer hierover bij de logopedist.